معرفي و شرح وظايف اداره آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني معرفي و شرح وظايف اداره آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

شرح وظايف عمومي

 

 1. اخذ سياست ها، خط مشي و برنامه هاي كلان شركت از كميته راهبري آموزش
2. تعيين استراتژي هاي كلان آموزش كاركنان 
3. اعلام استراتژي هاي كلان به سطوح اجرايي جهت تعيين برنامه هاي عملياتي و اجرايي 
4. بررسي و صحه گذاري برنامه هاي اجرايي تهيه شده 
5 .برآورد و تأمين بودجه مورد نياز برنامه ها ي آموزشي 
6.  برآورد و تأمين امكانات، تجهيزات و ابزار مورد نياز برنامه ها 
7.  تأمين امكانات سخت افزاري و نرم افزاري برنامه ها 
8.  اعلام نيازهاي آموزشي پرسنل تحت امر جهت تحقق اهداف برنامه ها 
9.  اعلام برنامه هاي تصويب شده به پرسنل تحت امر و نظارت بر اجراي آنها 
10.تقسيم كار و مسئوليت ها بين پرسنل تحت امر 
11. تهيه آيين نامه هاي مورد نياز واحد آموزش و ارسال آنها جهت تصويب  كميته راهبري آموزش
12.. تأييد روش ها و دستورالعمل هاي واحد تحت امروايجادشرايط مناسب جهت جاري شدن آنها
13.ايجاد روحيه هم كاري و تشويق جهت كار گروهي بين افراد واحد
14.. ايجاد بهبود مستمر و بازنگري مراحل كار و فرآيندها 
15.برگزاري جلسات درون واحدي و پيگيري تصميمات اتخاذ شده جهت رفع مشكلات واحد  آموزش 
16حضور مؤثر در جلسات آموزشي 
17.كنترل برنامه هاي واحد تحت امر 
18.دريافت و مطالعه گزارش ادواري پرسنل تحت امر 
19. ارائه گزارش ادواري به مدير مستقيم 
20. انجام ساير امور محوله

 

شرح وظایف تخصصی

21.  تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و نيمه ماهر مورد نياز شركت 
22. رشد و ارتقاء تخصص و مهارت هاي فني مورد نياز پروژه هاي شركت از طريق شناسايي نيازهاي آموزشي و مرتفع كردن نيازها با راهكار طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي
23. برنامه ريزي آموزشي دوره ها و سمينارهاي مورد نياز شركت 
24. اعزام كاركنان شركت به دوره هاي آموزشي با هدف ارتقاء تخصص و مهارت هاي فني 
25. نظارت بر ثبت و نگه داري سوابق آموزشي كاركنان شركت 
26. برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي مورد نياز واحدهاي مختلف شركت 
27. ارائه خدمات علمي و مشاوره اي در زمينه آموزش به واحدهاي مختلف شركت 
28. تأليف،  ترجمه، تدوين و انتشار كتب و جزوات آموزشي و همچنين نرم افزارها و بسته هاي 
آموزشي
29. تلاش در راستاي استقرار سازمان يادگيرنده در سطح شركت 
30. اطلاع رساني از خدمات ارائه شده در واحد آموزش در سطح شركت 
31. بررسي  پرداخت هزينه هاي اداري و رفاهي برنامه هاي آموزشي (كمك آموزشي و حق تدريس) 
32.  بررسي پيشنهاد بورس هاي تخصصي  آموزشي

تاریخچه  آموزش  در ایران  و ضرورت آموزش

 

پرسش و پاسخ اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی پرسش و پاسخ اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
سرانه ساعت آموزش کارکنان در طول يکسال به چه ميزان مي باشد و اعزام و معرفي کارکنان متقاضي براي گذراندن دوره هاي آموزشي شغلي و تخصصي طي چه فرآيندي انجام مي پذيرد؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
بهره برداري از گواهينامه نوع دوم طي چه فرآيندي انجام مي پذيرد؟
جواب...
بالای صفحه

مستندات و رسانه‌ها مستندات و رسانه‌ها