نمایش محتوا نمایش محتوا

 

آقای علی سینجلی

رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

آقای حمیدرضا خوشنام

کارشناس مسئول اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی 

 

آقای حسین علی آبادی

کارشناس مسئول اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 

خانم زهرا بابا مرادی

کارشناس اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

خانم شبنم ارغوان

کارشناس اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

خانم مریم بابایی 

کارشناس اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

خانم عاطفه صالحی

کارشناس اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

آقای علی بیگلری

کاردان اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی